Podatki  RSS
Koniec zamieszania z podatkiem VAT od opłat uiszczanych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania

Dodano: 18.10.2018 13:17 | 12 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Minister Finansów opublikował interpretację ogólną, dotyczącą bardzo szerokiego kręgu przedsiębiorców i organizacji. Dotyczy kwestii traktowania na gruncie ustawy o VAT opłat uiszczanych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez producentów, importerów i świadczących usługi reprografii, i sposobów postępowania w związku z sytuacją, powstałą po wyroku TSUE, który te opłaty uznał za nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Źródło: www.podatki.biz

Podatek VAT przy kupnie towarów z krajów trzecich

Dodano: 18.10.2018 13:17 | 14 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Coraz chętniej polscy konsumenci nabywają towary z krajów leżących daleko poza granicami Unii Europejskiej. Korzystna cena oraz przeświadczenie o braku opodatkowania takich zakupów przysporzyły ogromnej popularności takiej formie nabywania dóbr. Ze względu na odległość zamówienia składane są najczęściej drogą internetową za pośrednictwem odpowiednich platform. Warto jednak sprawdzić czy takie transakcje rzeczywiście zwolnione są z podatku VAT.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

MF nie kwapi się do obniżania stawek VAT

Dodano: 18.10.2018 11:19 | 13 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Nie należy zapominać, że podatek od towarów i usług (VAT) jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa. Zatem rozpatrując ewentualne zmiany w systemie opodatkowania towarów i usług należy uwzględniać m.in. wpływ tych zmian na sytuację budżetu państwa - odpowiedziało MF w odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą ew. wykorzystania możliwości obniżenia stawek VAT, w wyniku nowelizacji prawa UE.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

NSA: Akcje otrzymane w programie motywacyjnym od zewnętrznej firmy

Dodano: 18.10.2018 11:19 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Z uzasadnienia: Uznanie, że przychód powstaje w momencie nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu oraz że dochodem z tej czynności jest wartość rynkowa akcji prowadziłoby do opodatkowania wartości wyrażonej w pieniądzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osiągnął. Otrzymanie akcji nie daje żadnych korzyści, ponieważ akcją są takim składnikiem majątku, który przychód może dać dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany ewentualnie innych czynności. Nabycie akcji samo przez się nie daje żadnego przychodu. W praktyce wygląda to tak, że w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okaże się to dopiero w przyszłości.

Źródło: www.podatki.biz

KUP: Usługi świadczone przez firmy małżonków

Dodano: 18.10.2018 11:19 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W przypadku, gdy każdy z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. W tej sytuacji mamy bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi; każdy z małżonków jako odrębny przedsiębiorca będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi.

Tagi: Firmy, Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Pracodawcy przeciwko dodatkowemu faworyzowaniu działaczy związkowych

Dodano: 17.10.2018 14:17 | 15 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W przypadku zwolnienia z pracy działacz związkowy może zarabiać więcej względem czasu, gdy normalnie pracował. Takie skutki przynieść ma nowe rozporządzenie rządu, którego projekt jest obecnie konsultowany. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, proponowane zmiany będą więc oznaczać nierówne traktowanie działaczy oraz innych zatrudnionych. Organizacja sprzeciwia się też dodatkowemu obciążaniu kosztami pracodawców.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Rolnicy otrzymają większe preferencje ws. oleju napędowego

Dodano: 17.10.2018 14:17 | 13 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z początkiem przyszłego roku rolnicy będą mogli liczyć w efekcie na większe wsparcie finansowe związane z paliwem wykorzystywanym w produkcji rolnej.

Źródło: www.podatki.biz

Dokumentacja pracownicza - projekt nowego rozporządzenia budzi wątpliwości

Dodano: 17.10.2018 14:17 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Projekt nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej zawiera przepisy przejściowe, które wprowadzą zbyt wiele obciążeń dla pracodawców - ostrzegają organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Wątpliwości dotyczą m.in. obowiązku oddawania pracownikom każdego dokumentu, który został odwzorowany elektronicznie, oraz szerokiego zakresu dokumentacji dotyczącej stosunku pracy.

Źródło: www.podatki.biz

Zatrudnienie i wynagrodzenia stale w górę

Dodano: 17.10.2018 14:17 | 12 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W ubiegłym miesiącu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło nieco ponad 6,2 mln osób, co oznacza wzrost o 3,2 proc. w skali roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jeszcze mocniej (o 6,7 proc.) wzrosło w tym okresie czasu przeciętne wynagrodzenie brutto, które osiągnęło już poziom 4771,86 zł.

Źródło: www.podatki.biz

Interpretacja podatkowa nie zawsze chroni podatnika - Naczelny Sąd Administracyjny wydał niekorzystne rozstrzygnięcie

Dodano: 17.10.2018 13:04 | 12 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Urzędowa zmiana interpretacji co do zasady daje podatnikowi prawo do uzyskania zwrotu nadpłaty podatku zapłaconego w wyniku zastosowania się do wykładni fiskusa. Problem pojawia się w sytuacji, gdy zobowiązanie, którego dotyczyła zmieniona interpretacja, uległo już przedawnieniu. Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnej serii wyroków stwierdził, że w takiej sytuacji podatnik nie może już ubiegać się o zwrot nadpłaconej daniny.

Źródło: www.podatki.biz

Korekta pliku JPK_VAT

Dodano: 17.10.2018 13:03 | 40 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od 1 stycznia 2018 r. już wszyscy vatowcy są podatnikami zobowiązanymi do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru zakupu i sprzedaży VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT organom skarbowym. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT przewidziany został w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jej zadaniem jest umożliwienie prawidłowego ustalenia kwot podatku. Z kolei podstawę prawną dla przesyłania przez podatników VAT informacji w formie JPK o zakupach i sprzedaży wynikających z tejże ewidencji stanowi art. 82 §1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Jego wygenerowanie polega na przetworzeniu danych zaczerpniętych z rejestrów do określonego urzędowo formatu. W takim formacie (XML) jest on dostarczany Ministerstwu Finansów. Termin wysłania JPK_VAT upływa 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnicy rozliczający się kwartalnie również obowiązani są przesyłać JPK_VAT co miesiąc.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Odstępne za przedterminowe rozwiązanie umowy może być kosztem

Dodano: 17.10.2018 13:02 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Z uzasadnienia: Nie można podzielić stanowiska organu, że działanie Spółki prowadziło do przerzucenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na Skarb Państwa. Spółka wskazała, że w wyniku uiszczenia przez nią odstępnego ponoszone koszty uzyskania przychodów będą mniejsze niż w sytuacji realizowania umowy. Gdyby bowiem umowa była nadal realizowania to skarżąca generowałaby koszty uzyskania przychodu i mogłaby osiągnąć nie tylko stratę ekonomiczną, ale i stratę podatkową, a w konsekwencji straciłby na tym także Skarb Państwa z uwagi na brak wpływów podatkowych (...) należało zatem uznać, że wydatki na odstępne mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Źródło: www.podatki.biz

Dokumentowanie pracy w szczególnych warunkach nie takie łatwe

Dodano: 17.10.2018 13:01 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W celu zminimalizowania trudności związanych z udowodnieniem okresów pracy w szczególnych warunkach organy rentowe dopuszczają, jako środki dowodowe, również kserokopie dokumentów potwierdzających okresy takiej pracy, sporządzane na podstawie przechowywanej dokumentacji osobowej przez podmioty uprawnione do przechowywania tej dokumentacji (np. archiwa). Ponadto w postępowaniu odwoławczym od decyzji wydanej przez organ rentowy, sąd ma możliwość skorzystania z szerszego (w stosunku do organu rentowego) katalogu środków dowodowych - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tagi: Rząd
Źródło: www.podatki.biz

Zaciągnięcie zobowiązania solidarnego przy kredycie a PCC

Dodano: 17.10.2018 13:00 | 16 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Wnioskodawca wraz z żoną nabędą lokal mieszkalny na rynku pierwotnym od dewelopera. W umowie sprzedaży mieszkania jako nabywcy i jedyni właściciele lokalu zostaną wskazani Wnioskodawca z żoną. Na zakup mieszkania zostanie zaciągnięty kredyt hipoteczny. Kredytobiorcami zostaną zarówno Wnioskodawca, jego żona jak i wujeczny brat Wnioskodawcy. Czy zaciągnięcie zobowiązania solidarnego (kredytu hipotecznego) przez ww. trzech dłużników solidarnych (współkredytobiorców) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie któregokolwiek z ww. dłużników solidarnych? 

Źródło: www.podatki.biz

Likwidacja limitu 30-krotności z problemami

Dodano: 16.10.2018 14:41 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Z początkiem 2019 r. zniesiony zostanie górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. limit 30-krotności), powyżej którego aktualnie nie płaci się składek. Eksperci firmy doradczej PwC wskazują, że w efekcie część pracodawców będzie musiała liczyć się ze wzrostem kosztów płacy. Część nowych regulacji może zostać uchylona przez Trybunał Konstytucyjny, który ma w październiku br. zająć stanowisko ws. zgodności przepisów z ustawą zasadniczą.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Nowa lista państw objętych obowiązkiem raportowania

Dodano: 16.10.2018 14:41 | 13 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W Monitorze Polskim opublikowano nowe obwieszczenie określające listę państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019. Pełna lista obejmuje w sumie 74 państwa i będzie poszerzona o 9 państw względem dotychczasowej listy.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Sejm zajmie się pakietem projektów podatkowych

Dodano: 16.10.2018 14:41 | 14 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Na najbliższym posiedzeniu sejmowym posłowie zajmą się pakietem ustaw podatkowych, w tym m.in. projektami dotyczącymi obniżenia podatku CIT dla małych i średnich firm oraz wydłużenia okresu korzystania z ulgi mieszkaniowej. Większość projektowanych zmian ma wejść w życie już w 2019 r.

Tagi: Ustawy, CIT, Ulgi, Sejm
Źródło: www.podatki.biz

Zatory płatnicze - nowe przepisy podatkowe będą korzystne dla firm?

Dodano: 16.10.2018 14:41 | 15 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W 2020 r. w życie wejdzie część przepisów ustawy mającej ograniczyć zjawisko zatorów płatniczych. Zmianie ulec mają m.in. niektóre przepisy podatkowe, które po nowelizacji będą mocniej oddziaływać zarówno na dłużników, jak i wierzycieli. Większość proponowanych zmian pozytywnie oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Źródło: www.podatki.biz

Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego

Dodano: 16.10.2018 12:04 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.

Źródło: www.podatki.biz

Przedsiębiorca na chorobowym

Dodano: 16.10.2018 12:03 | 33 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, co będzie jeśli zachorujesz i czy będziesz mógł liczyć na podobne świadczenia, jakie ma pracownik na etacie (tzw. chorobowe)? Możesz je otrzymywać, ale pod warunkiem, że zgłosisz się do ubezpieczenia chorobowego i będziesz terminowo opłacał składki. Ubezpieczenie chorobowe w przypadku przedsiębiorcy jest dobrowolne, a objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej (jest to indywidualna decyzja przedsiębiorcy - czy przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, czy też nie).

Źródło: www.podatki.biz

WSA. Sprzedaż nieruchomości po podziale majątku a PIT

Dodano: 16.10.2018 12:02 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Z uzasadnienia: Skoro z uwagi na wspólność majątkową nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie i przyjmuje się, że małżonkowie nabyli prawo majątkowe wspólnie w całości, to nie można liczyć terminu nabycia, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., od daty ustania ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej bądź daty następującego w następstwie ustania tej wspólności podziału majątku dorobkowego.

Źródło: www.podatki.biz

Zakaz dorabiania na świadczeniu pielęgnacyjnym jest słuszny?

Dodano: 16.10.2018 12:01 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy nie są aktywni zawodowo. Natomiast osobom aktywnym zawodowo świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdyż byłoby to sprzeczne z celem tego świadczenia, którym jest częściowa rekompensata konieczności rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: www.podatki.biz

PIT: Darowizna firmowych składników majątku najbliższej rodzinie

Dodano: 16.10.2018 12:00 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Wnioskodawca zamierza nieruchomość (grunt + budynek + winda oraz wyposażenie) wycofać z działalności gospodarczej i przekazać na potrzeby osobiste, a następnie wraz z małżonką, darowizną przekazać przedmiotową nieruchomość córce do jej majątku osobistego. Czy darowizna budynku wycofanego z działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy?

Tagi: Ustawy, PIT
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Jednolite kody CN w przepisach akcyzowych i celnych

Dodano: 15.10.2018 15:05 | 9 odsłon | 0 komentarzy

W ustawie o podatku akcyzowym kody Nomenklatury Scalonej (CN) zostaną zastąpione kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi - wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Zmiana ta ma zapewniać jednolitość i spójność w zakresie kodów w przepisach akcyzowych i celnych.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Nowe kary za naruszenia związane z systemem EMCS PL2

Dodano: 15.10.2018 15:05 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Z początkiem 2019 r. w życie wejdzie nowela ustawy akcyzowej wprowadzająca wymóg nałożenia kary pieniężnej na poziomie 5 tys. zł za naruszenia przez podmioty odbierające, które są użytkownikami systemu EMCS PL2, obowiązku sporządzenia odpowiedniego projektu raportu lub przedstawienia wymaganego dokumentu. W osobnym rozporządzeniu wyznaczano też urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy będą wpływać takie kary.

Źródło: www.podatki.biz

Recykling opakowań - Ministerstwo Środowiska wprowadzi nowe wymogi

Dodano: 15.10.2018 15:05 | 16 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Ministerstwo Środowiska szykuje zmiany dotyczące minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i dla opakowań po środkach niebezpiecznych. W efekcie poziom recyklingu ma wynieść w przyszłym roku 42 proc. Proponowane zmiany krytykują eksperci Pracodawców RP, którzy twierdzą, że nowe poziomy będą nierealne do uzyskania.

Źródło: www.podatki.biz

Praca tymczasowa przed kolejnymi zmianami

Dodano: 15.10.2018 15:05 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W listopadzie br. skończą się limity pracy u jednego pracodawcy. Z szacunków Polskiego Forum HR wynika, że w efekcie ok. 10 proc. pracowników tymczasowych będzie musiało najprawdopodobniej zmienić formę zatrudnienia. Eksperci wskazują, że na spadek zainteresowania pracą tymczasową wpływają obecnie też niskie bezrobocie oraz powstanie tzw. rynku pracownika.

Źródło: www.podatki.biz

Obowiązki w VAT wynikające z rozwiązania umowy najmu lokalu

Dodano: 15.10.2018 12:04 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Stosunek najmu ulega rozwiązaniu w przypadku:  upływu czasu na jaki umowa została zawarta (jeżeli zawarta została na czas oznaczony),  upływu okresu wypowiedzenia (jeżeli została zawarta na czas nieoznaczony),  oświadczenia jednej za stron złożonego drugiej stronie (bez względu na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez względu na czas trwania umowy).  Rozwiązanie umowy najmu wiązać się może tak dla najemcy jak i wynajmującego z obowiązkiem w zakresie rozliczenia VAT przy opłatach wynikających z rozwiązania takiej umowy.

Tagi: VAT, Umowy
Źródło: www.podatki.biz

Rozliczanie podróży służbowej przedsiębiorcy

Dodano: 15.10.2018 12:03 | 11 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W trakcie podróży służbowej, jako przedsiębiorca masz prawo zaliczyć do kosztów wydatki (choć nie wszystkie) z tym związane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w działalności.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Podatek od nieruchomości: Remont nie obniży podatku

Dodano: 15.10.2018 12:02 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Z uzasadnienia: Konieczność przeprowadzenia remontu budynku nie jest przyczyną technologiczną uniemożliwiającą wykorzystywanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. Sporny budynek istnieje, wyłączony był jedynie z eksploatacji i został przeznaczony do zbycia. Subiektywne przekonanie podatnika, czy też samo jego oświadczenie o niemożności wykorzystania budynku do prowadzonej działalności, nie jest dowodem, na którym można by oprzeć ustalenie o technicznych względach wykluczających możliwość wykorzystania ich do takiej działalności.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Polecamy
Pracodawcy przeciwko dodatkowemu faworyzowaniu działaczy związkowych

Dodano: 17.10.2018 14:13 | 8 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W przypadku zwolnienia z pracy działacz związkowy może zarabiać więcej względem czasu, gdy normalnie pracował. Takie skutki przynieść ma nowe rozporządzenie rządu, którego projekt jest obecnie konsultowany. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, proponowane zmiany będą więc oznaczać nierówne traktowanie działaczy oraz innych zatrudnionych. Organizacja sprzeciwia się też dodatkowemu obciążaniu kosztami pracodawców.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami